fbpx

Developerské financování

Zkušeným i začínajícím developerským společnostem ve spolupráci se svými obchodními partnery umím připravit nový, ale i optimalizovat již připravený podnikatelský plán a podklady pro posouzení úvěrové žádosti o developerské financování.

Samozřejmostí je i kompletní servis se samotným zajištěním úvěru, vyjednání nadstandardních podmínek úvěru včetně úrokové sazby.

Podnikatelský plán zpracovávám po předchozí dohodě a převzetí podkladů ve standardním rozsahu a to: představení investora, zkušenosti v oboru, představení projektu, lokality a jednotlivých etap projektu, jaké budou v projektu proinvestovány vlastní zdroje investora, kolik bude vybudováno celkem m2 bytových ploch a jejich popis a seznam, ekonomika projektu- cashflow (příjmy/výdaje), swat analýza projektu-silné x slabé stránky projektu, konkurence, jaký marketing.

Před samotným zpracováním podnikatelského plánu je vhodné zvážit základní zásady bank při poskytování projektového financování. Mezi tyto zásady patří:

Pokrytí rizik samotným projektem a nemovitostí – splacení poskytnutého úvěru je plně závislé pouze na příjmech z realizovaného projektu – tedy z výnosu z prodeje či pronájmu nemovitosti.

Nemovitost – základním ekonomickým ukazatelem sledovaným bankami při financování developerského projektu je poměr výše poskytovaného úvěru k tržní hodnotě financované nemovitosti, neboli tzv. LTV (loan-to-value) určené zpravidla prostřednictvím externích odhadců banky. Obvyklá maximální výše LTV je 80%. Zároveň musí developer do projektu investovat minimálně 20 % z celkových nákladů. Při základní kalkulaci projektového rozpočtu je nutné vycházet z obou hodnot; tržní hodnota nemovitosti musí přesahovat celkové projektové náklady a developer se musí podílet na těchto nákladech alespoň ve výši 20 %.

Třetí osoba – oskytnutí developerského úvěru se odvíjí výhradně od kvality osoby či osob, které budou zajišťovat budoucí výnos, tzn. budoucího pronajímatele či kupce nemovitosti. Žadatelé o úvěr (investor, developer) hrají ve schvalovacím procesu druhořadou roli. Záměr by měl být zaměřen především na trh. Důležitou roli hraje i kvalitní marketingová analýza. Buďte realističtí.

Postup zpracování:

Základní podklady pro zpracování návrhu financování:

 • Kupní smlouva na pozemek nebo SOSBK
 • LV pozemek
 • Vzor SOSBK, KS, rezervační smlouvy (prodej BJ)
 • Stavební povolení případně ÚR
 • Rozpočet stavebních prací
 • Smlouva o dílo
 • Projektová dokumentace
 • Nabývací titul původního vlastníka

Posouzení projektu bankou v jednotlivých krocích

1. Analýza projektu – největší důraz je kladen na finanční plán a marketingovou analýzu. Dále pak na dodavatele a na projektového manažera. Zvláštní pozornost věnujte rentabilitě nákladů a výnosů, které musí přesahovat alespoň 20 %.

2. Identifikace rizik a návrh na jejich zmírnění nebo odstranění – banka provádí např. analýzu citlivosti jednotlivých rizikových faktorů v projektu. Tímto způsobem může banka např. sledovat, kam až můžou klesnout prodejní ceny, aby výnosy pokryly 100 % jistiny úvěru při plné prodejnosti všech jednotek v projektu, nebo sleduje, kolik se musí prodat minimálně jednotek při navrhovaných prodejních cenách, aby výnosy pokryly 100 % jistiny úvěru. Banka dále může sledovat vliv těchto faktorů na úhradu 100 % jistiny a veškerých finančních nákladů apod. Banka takto nastaví krizové body, které bude sledovat v průběhu projektu a pod které by hodnoty nikdy neměly klesnout, jinak vám bude hrozit zastavení čerpání úvěrových prostředků.

3. Návrh podmínek financování – po komplexní analýze projektu na základě poskytnutého projektového záměru vám banka vyhotoví návrh podmínek, za kterých je ochotna projektový úvěr poskytnout. Tento návrh obsahuje veškeré parametry úvěru a požadavky banky. Návrh je stále ještě nezávazný bankovní dokument a nejedná se tedy o příslib úvěru či něco podobného. Závazek banky poskytnout úvěr za předem stanovených podmínek představuje až úvěrová smlouva. Teprve po akceptaci podmínek v návrhu podmínek formálně podáváte žádost o úvěr a ten musí projít stanoveným schvalovacím procesem.

Informace v návrhu podmínek mají obvykle následující strukturu:

 • Shrnutí základních informací o projektu
 • Výše projektových nákladů: akviziční náklady, hard costs, soft costs
 • Příjemce úvěru
 • Poskytovatel úvěru
 • Investor
 • Požadavek na stavební dozor
 • Minimální požadavek vlastních zdrojů
 • Typ úvěru
 • Měna
 • Účel úvěru
 • Způsob a doba čerpání
 • Způsob splácení jistiny
 • Způsob platby úroků
 • Mimořádná splátka
 • Úroková sazba a marže
 • Výše a způsob úhrady poplatku za poskytnutí úvěru
 • Závazková odměna
 • Požadované zajištění
 • Odkládací podmínky čerpání
 • Průběžné podmínky čerpání
 • Výše administrativního poplatku

Podpis smluv a splnění odkládacích podmínek

Odkládací podmínky úvěru představují podmínky banky zakotvené v návrhu a následně v úvěrové smlouvě, které musíte splnit před prvním čerpáním projektového úvěru.

Standardně se jedná o následující podmínky:

 • příjemce úvěru právně existuje (veškeré firemní a právní dokumenty SPV včetně případných finančních výkazů) jsou akceptovatelné pro banku
 • vlastní kapitál investován nebo k dispozici na jistotním účtu před čerpáním úvěru
 • úřední povolení (územní rozhodnutí nebo stavební povolení) nabylo právní moci
 • rozpočet a harmonogram výstavby potvrzen nezávislým expertem
 • předložení smlouvy o dílo s pevnou cenou a pevným termínem dodání
 • dodavatel projektu akceptovatelný pro banku
 • předložena uzavřená zástavní smlouva k nemovitostem případně další zajišťovací instrumenty
 • předložení návrhu na vklad zástavního práva banky do katastru nemovitostí
 • předložení vinkulace pojištění výstavby a budoucí jednotek
 • předložení smluv o budoucích kupních/nájemních smlouvách v požadované výši

Čerpání a plnění průběžných podmínek oběma stranami

Průběžné podmínky čerpání představují podmínky banky k průběžnému čerpání úvěrových prostředků v průběhu výstavby.

Nejčastěji se jedná o:

 • monitoring stavebního procesu nezávislým expertem a čerpání úvěru proti fakturaci potvrzené nezávislým expertem (obvykle měsíčně)
 • dodržení uzlových bodů (předem definovaných stupňů rozestavěnosti nemovitosti, na jehož základě lze uvolnit čerpání úvěru). Banka čerpá přímo dodavateli stavby nikoli na účet developera. V každém uzlovém bodě může být rozčerpáno maximálně 70 % z celkové hodnoty projektu odpovídající danému uzlovému bodu.

Průběžné podmínky čerpání jsou základní závazky developera vůči bance platné po celou dobu projektu. Jedná se především o:

 • Předkládání měsíčního reportu o postupu výstavby
 • Předkládání čtvrtletních finančních výkazů a zpráv
 • Veškeré platby budoucích kupujících musí být hrazeny na blokační účet banky
 • Nadměrné odpočty DPH musí být inkasovány přes blokační účty banky
 • Provádět veškerý svůj platební styk (došlé i odchozí platby) pouze prostřednictvím účtů vedených u banky (především prostřednictvím tzv. výnosového účtu projektu)
 • Veškeré smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy musí být uzavřeny ve znění přijatelném pro banku
 • Případné zálohy na kupní cenu od budoucích kupujících musí být deponovány na blokačním účtu dlužníka, který vede banka a zastaveny ve prospěch splácení předmětného stavebního úvěru
 • Po celou dobu trvání závazků klienta vůči bance vyplývajících z úvěrové smlouvy nesmí developer zrušit běžný účet ani projektový účet
 • Developer se zavazuje po celou dobu trvání svých závazků vůči bance vyplývajících z úvěrové smlouvy nevyvíjet žádnou podnikatelskou ani jinou činnost, která by podle mínění banky mohla ohrozit plnění závazků developera z úvěrové smlouvy
 • Developer bude banku písemně informovat o veškerých organizačních změnách v časovém předstihu
 • Udržovat řádně a platně všechny pojistné smlouvy v projektu
 • Zajistit platnost územního rozhodnutí a stavebního povolení po celou dobu výstavby

Referenční projekty

Rezidence Melange

Financování realizace bankovním úvěrem – 105.500.000,-
Počet projektovaných bytových jednotek: 34
Lokalita: hl. m. Praha- Praha 5 Smíchov
Kolaudace 10/2018
V rámci financování projektu je dále zajištěno:
– nacenění bytových jednotek pro rychlejší vyřízení individuálních hypotečních úvěrů (hypotéky schváleny standardně do 1týdne) (dvě banky)
– předschválení úvěrových podmínek individuálních hypotečních úvěrů

Bytový dům Byty U Parku

Financování realizace bankovním úvěrem – 75.000.000,-
Počet projektovaných bytových jednotek: 38; 6 pater
Lokalita: Středočeský Kraj- Beroun
Kolaudace 2020
V rámci financování projektu je dále zajištěno:
– nacenění bytových jednotek pro rychlejší vyřízení individuálních hypotečních úvěrů (hypotéky schváleny standardně do 1týdne) (4 banky)
– předschválení úvěrových podmínek individuálních hypotečních úvěrů

Bytový dům Litavka- Beroun

Financování realizace bankovním úvěrem – 60.000.000,-
Počet původně projektovaných bytových jednotek: 58
Lokalita: Středočeský Kraj – Beroun
Kolaudace 12/2017
V rámci financování projektu bylo dále zajištěno:
– nacenění bytových jednotek pro rychlejší vyřízení individuálních hypotečních úvěrů (hypotéky schváleny standardně do 1týdne) (jedna banka)
– předschválení úvěrových podmínek individuálních hypotečních úvěrů
– následný servis kupujícícm s vyřízením zástavních smluv a koordinace vyplacení hypoték na výzvu develepera

Výstavba rodinných domů

Financování realizace bankovním úvěrem – 39.000.000,-
Počet projektovaných bytových jednotek: 10 rodinných domů (dřevostavby)
Lokalita: Středočeský Kraj- Vysoký Újezd (okr. Beroun)
Kolaudace 2019/2020
V rámci financování projektu bylo dále zajištěno:
– kompletní administrace čerpání úvěru, příprava návrhů SOSBK, podpora prodeje
– resumé projektu a zajištění administrativní podpory
– následný servis kupujícícm s vyřízením zástavních smluv a koordinace vyplacení hypoték na výzvu develepera

Koupě souboru bytových jednotek za účelem jejich pronájmu

Celkový investiční záměr (kupní cena):  80.187.412,-
Celkový úvěr pro soubor 4 SPV:              57.496.125,-
Jedná se o specifické financování, kdy v rámci developerského projektu došlo k odkupu jednotlivých pater bytového domu do vlastnictví samostatných SPV (účelové firmy bez ekonomické aktivity) za účelem jejich následného pronájmu (každé patro po 5ti bytových jednotkách).

Splácení úvěru je pouze z budoucích pronájmů. Splácení úvěru je nastaveno jako progresivní (postupně zvyšující se v čase, kdy prvních osm let klient splácí jistinu po 400,-/měsíčně a z tržeb tvoří rezervy) + úroky z aktuálně vyčerpané částky (část splátkového kalendáře vidíte níže)…

- 75%LTV
- splatností 25let.
- úrok 5,25% p.a.
- fixace 5let

Připravuje se:

Prodej projektu s ÚR a SP

Prodejní cena projektové dokumentace vč. stavebních pozemků– 17.000.000,- bez DPH
Počet projektovaných BJ:               43
Rozpočtové náklady na stavbu:     120.000.000,-


Lokalita: Karlovy Vary

Výstavba komplexu 4 bytových domů

Financování realizace bankovním úvěrem – 110.000.000,-
Počet původně projektovaných bytových jednotek: 60

Lokalita: Střední Čechy

Výstavba řadových domů

Financování realizace bankovním úvěrem – 150.000.000,-
Počet původně projektovaných RD: 54

Lokalita: Praha
globeangle-double-upphone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram