fbpx

OSVĚDČENÍ O ÚSPĚŠNÉM VYKONÁNÍ ODBORNÉ ZKOUŠKY - HYPOTEČNÍ A SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY

osvědčení Hypoteční úvěry.pdf_page_1

Zákon č. 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

Neomezená platnost licence.

Zkouška složená podle zákona č. 257/2016 Sb před zkušební komisí ČNB

Plné znění zákona zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-257

b) zprostředkováním spotřebitelského úvěru

1. nabízení možnosti sjednat spotřebitelský úvěr jménem a na účet poskytovatele, nebo jménem a na účet spotřebitele,

2. předkládání návrhů na sjednání spotřebitelského úvěru jménem a na účet poskytovatele, nebo jménem a na účet spotřebitele,

3. provádění přípravných prací směřujících ke sjednání spotřebitelského úvěru jménem a na účet poskytovatele nebo jménem a na účet spotřebitele, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání spotřebitelského úvěru,

4. sjednávání spotřebitelského úvěru jménem a na účet poskytovatele, nebo jménem a na účet spotřebitele, nebo

5. výkon práv a plnění povinností ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru osobou, která smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru se spotřebitelem uzavřela,

c) posouzením úvěruschopnosti spotřebitele posouzení jeho schopnosti splácet spotřebitelský úvěr,

d) poskytovatelem ten, kdo jako podnikatel poskytuje spotřebitelský úvěr,

Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky - doplňkové penzijní spoření

dps

Odborná zkouška podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Licence je platná po dobu 5ti let- do 29.3.2022

Oprávnění pro sjednání/ změny na smlouvách o doplňkovém penzijním spoření.

Úplné znění zákona: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-427

Osvědčení o zápisu do registru ČNB- pojištění

osvedceni-o-zapisu-cnb

Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí je možné ověřit na stránkách ČNB https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz

Neomezená platnost licence.- aktualizace každých 5let formou doškolovacího kurzu viz. níže

Zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví se rozumí především odborná činnost spočívající v:

  1. předkládání návrhů na uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv,
  2. provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných či zajišťovacích smluv
  3. uzavíraní pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo
  4. pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv.

Osvědčení o absolvování kurzu k přechodnému období - Pojištění a zajištění

absolvování kurzu k přechodnému období pojištění

Osvědčení o absolvování kurzu k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:

a) činnost osob oprávněných zprostředkovávat pojištění nebo zajištění, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,

b) práva a povinnosti při distribuci pojištění nebo zajištění a

c) působnost správních orgánů v oblasti distribuce pojištění nebo zajištění.

Povinností VZ je nově od okamžiku složení odborné zkoušky u akreditované osoby dále absolvovat každý rok minimálně 15hodin následného vzdělávání.

Osvědčení je platné po dobu přechodného období do okamžiku složení odborné zkoušky nejpozději však do 1.12.2020

Plné znění zákona účinného od 1.12.2018 naleznete zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-170/zneni-20181201

 Osvědčení o vyšším kvalifikačním stupni- pojišťovací makléř

vyssi-kvalifikacni-stupen

Zkouška složená podle zákona č. 38/2004 Sb před zkušební komisí ČNB

Licence platná po dobu 5let- do 1.12.2021

 Doškolovací kurz PPZ

doškolací kurz 2018

Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí ve smyslu zákona 38/2004 Sb. (absolvování každých 5let; prodlouženo již 2x)

Licence platná do 22.6.2023


VÁZANÝ ZÁSTUPCE

osvedceni-o-registraci-vazaneho-zastupce

Registrace podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu 256/2004 Sb. https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz

Neomezená platnost licence.

Definice činnosti podle zákona:

Vázaný zástupce je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě písemné smlouvy se zastoupeným jeho jménem:

a) zařídit, a popřípadě i uzavřít, obchody týkající se hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo h), pokud je zastoupený k jejich poskytování oprávněn,

b) poskytovat investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. e),

c) propagovat investiční služby, které je zastoupený oprávněn poskytovat, není-li zastoupeným osoba uvedená v odstavci 2 písmeni e).

§4 investiční služb (rozsah):

a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,

c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,

d) obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání,
e) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
f) provozování mnohostranného obchodního systému,
g) upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání,
h) umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.


Investice

osvedceni-conseq

Oprávnění zprostředkování investic pro:

CONSEQ (lze sjednat Franklin Templeton a další)

Artesa (termínované vklady)

PIONEER INVESTMENTS

Neomezená platnost licence.

osvědčení Piioneer

Facebook Messenger